Monday, August 28, 2006

Bapûng Indû, Gabun ming Tíbuan

Bapûng Indû, Gabun ming Tíbuan,
Ing sablâng bié quécayu ngan pû sísibul;
Ing sablâng bié quécayu ngan pû múmulî.
Caring uyat yu pûng ilug,
Mámagus pû ing mal yung dáyâ,
Ing danum ming mayúmu;
Inuman ding sablang bié;
Ding pun à mámunga at babié pangisnaua.

Icayu pû ó mal ming Indû,
Ing tuné lílingap at sísiuâ quécami.
Nió caulan yu kami pû sânang matálic,
Qng panaún ning bagiú ampong ligalig.
Qng dulum ning cabéngian,
Pagtumailâ yu cami pû sâna.

Indû mi pûng mal, Gabun ming Tíbuan,
Pasúsuan yu cami pû qng mitmûng lugud quécayu.
Alî yu pû sâ pábusteang mapatlud ing yamut mi pû quécayu.
Bang manatili cami pûng tapát;
Sísinup qng mal ming singsing à amána.

Bapûng Indû, Gabun ming Tíbuan,
Malugud yu cami pu sâng tanggapan,
Caras ning aldo à mulî na cami pû quécayu;
Matalic yu cami pû sâng caulan,
Caras ning aldo à mulî na cami pû quecayu.


Siuala ding Meangubie

No comments: